vagyonvédelem

 

 

 

2113 Erdőkertes, Cseresznyefa sor 4.
Tel/fax: 061/243-4901
mobil: 0620/315-6768
E-mail: info
@tisztaparti.hu

őrzés
őrzés rendészet őrzővédő
biztonsági őr
 

objektum védelem

Rendészetek, portaszolgálatok szervezése, átvétele, működtetése Őrzés, személy-, területi és objektumvédelem, szükség szerint kutyával, technikával és riasztóberendezéssel kombinálva Rendezvények biztosítása Vagyonvédelmi átvilágítás és szakértői vélemények.

A Tiszta Parti Kft vagyonvédelmi területén alkalmazott állományának átlagos életkora 20-38 év. Képzése, továbbképzése és vizsgáztatása a törvényi előírásoknak megfelelően történik és a megrendelő speciális igényeihez igazodik. Az alkalmazottak szakmailag képzettek, rendelkeznek a vagyonvédelmi tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági jogosítványokkal.

A cég a biztonsági őrök alkalmassága, illetve alkalmaztatása szempontjából elengedhetetlen feltételnek tekinti:

 • a gyors és megbízható helyzetértékelési képességet
 • a határozott, de udvarias fellépést
 • kiegyensúlyozott életvitelt és életmódot
 • a megrendelő és munkaadó érdekeivel való azonosulás képességét

A TISZTA PARTI KFT tevékenységének
főbb jellemzői és területei:

Vagyonvédelmi és biztonsági szempontból különbözőképpen érintett és eltérő jellegű objektumokban végzett fegyver nélküli vagyonvédelem.

Fenti szolgáltatásunkat igénybe vették működő termelőegységek, intézmények, társadalmi szervezetek, irodaházak stb. E tevékenységgel kapcsolatban lényeges kifogás nem fordult elő. Kiemelten kezeljük az őrszemélyzet akcióképességének biztosítását. Ennek formái a cég belső szabályzata, illetve a Megbízóval történő folyamatos konzultációk alapján kerülnek kialakításra és kiterjednek:

 • az őrszemélyzet munkájának nyílt és nem nyílt formában történő rendszeres ellenőrzésére;
 • az őrök szóbeli, szükség esetén írásos beszámoltatására;
 • a szolgálati dokumentumok ellenőrzésére;
 • az őrök szükség szerinti képzésére, továbbképzésére, vizsgáztatására, a megrendelő speciális igényei szerint is;
 • munkaidőben az irodavezetővel és a vagyonvédelmi ágazatvezetővel, munkaidőn túl az ügyeletessel történő kapcsolattartásra.

A kapcsolattartás eszközei: telefon, rádiótelefon, személyesen.

vissza a lap tetejére

objektumvédelem Objektumvédelem

 • objektumvédelem,
 • kutyás őrzés,
 • rendészet,
 • portaszolgálat

kutyás őr

Az objektumvédelem, az objektum területén található értékek, vagyontárgyak ellen jogellenes támadások megelőzésére, megakadályozására, megszakítására, elhárítására tett védelmi intézkedések összessége. Az objektumv édelem tágabb értelemben, magában foglalja az objektumban végzett tevékenység rendeltetésszerű működésének biztosítását, a káresemények megelőzését, enyhítését, felszámolását, a tulajdonos vagy a birtokos érdekeinek védelmét.

vissza a lap tetejére


Szolgáltatási és kockázatfelmérés

A szolgáltatási és kockázatfelmérést a szolgáltatási szerződések előkészítése során végezzük el. A szolgáltatás és kockázatfelmerés célja, hogy cégünk a szolgáltatás felelősségbiztosításával összhangban felmérje az őrzendő objektum biztonsági helyzetét, a meglévő védelem gyenge pontjait, és az objektum veszélyeztetettségi szintjének meghatározását követően javaslatot tegyen az optimális védelmi rendszer kialakítására.

őrzés A szolgálat okmányai és azok tartalma

Társaságunk munkahelyein az alábbi szolgálati okmányok vannak rendszeresítve:

- Általános Őrutasítás

A szolgálatok általános feladatait határozza meg, a hatályos jogszabályoknak és rendeleteknek megfelelően.

- Helyi Őrutasítás vagy Feladatmeghatározás

A szolgálatok részletes feladatait tartalmazza az adott szolgálati helyre vonatkozóan. Az utasítást a Megbízott a Megbízó igényeinek megfelelően dolgozza ki és a Megbízó hagyja jóvá. Általában a megbízási vagy a vállalási szerződés mellékletét képezi. A Helyi Őrutasítás huzamosabb ideig tartó megbízásra, míg a Feladatmeghatározás egy alkalomra szóló megbízásra készül.

- Öltözködési Utasítás

A formaruha különböző változatainak viselését írja elő helynek, évszaknak, időjárásnak megfelelően.

- Fegyelmi Kódex

Az egységes követelmények megjelenítése érdekében, részletesen tartalmazza a különböző szolgálati szabálytalanságok, fegyelmezetlenségek, a kiadott utasítások és szabályzatok megsértése esetén kiszabható szankciókat.

vissza a lap tetejéreőrzés Az őrzés-védelmi feladatok megszervezése

A szolgálat ellátására beosztott biztonsági őrök közül a legalkalmasabb személyt csoportvezetői feladatokkal bízzuk meg, aki a helyszínen koordinálja a szolgálati feladatok ellátását, a szolgálat vezénylésének rendjét, folyamatos kapcsolatot tart a megbízó képviselőjével, megszervezi az aktuálisan felmerülő vagyonvédelmi feladatok megoldását.

Az őrzés-védelmi feladatok végrehajtási lehetőségének biztosításához a biztonsági őröket korszerű URH adó-vevő berendezéssel látjuk el. Ez a megoldás teszi lehetővé, hogy a biztonsági őrök minden esetben kapcsolatot tudjanak tartani egymással, és amennyiben szükséges megtegyék a szükséges intézkedéseket.

A szolgálat ellátásáról Őrnapló-t vezetünk, amelyet az adott szolgálati helyen a megbízó részére hozzáférhető helyen tároljuk.

vissza a lap tetejére

személyvédelem Személyvédelem

A társadalmi változások, és a vagyonvédelmi illetve személyvédelmi vállalkozások megjelenésével felmerült az igény, hogy civil megbízók is igénybe vehessék ezt a fajta szolgáltatást.

Ennek az is az oka, hogy külföldi és hazai ismeretek alapján lassanként egy hazai személyvédelmi profil alakul ki, alkalmazkodva a sajátságos magyar jogrendszerhez és társadalmi körülményekhez, egyéb viszonyokhoz.

védelem

A személyvédelem két vagy több személy által - a veszélyeztetettség szintje, a közvetlen támadás jellege vagy az adott helyzet függvényében - alkalmazott olyan védelmi fogások, biztonsági alakzatok, speciális fizikai, technikai intézkedések összessége, amelyek bármely helyzetben és körülmények között biztosítják a védendő személy zavartalan életvitelét, a közvetlen támadás elhárítását, a támadó semlegesítését, a megtámadott gyors biztonságba helyezését.

Cégünk a törvényeken és jogszabályokon alapuló, felkészült szakemberek által céltudatosan, tervszerűen végzi ezt a szolgáltatás jellegű tevékenységet, amely természetes személy vagy személyek életének, testi épségének emberi méltóságának megóvására, valamint életvitelük zavartalanságának biztosítására irányul környezetük jelentős megváltoztatása nélkül.

Társaságunk ezen feladatok ellátására saját állománnyal rendelkezik, akik megfelelő kiképzettségük révén biztosítják megbízóink számára, hogy a konkrét védelmi feladatra felkészülve tudják megóvni a védett személy testi épségét.

 

 


 

rendezvénybiztosítás Rendezvénybiztosítás

A rendezvénybiztosítás célja a különböző rendezvények (konferencia, közgyűlés, sportesemény stb.) komplex személy és vagyonvédelme.

A rendezvények függetlenül azok céljától jellegétől és fajtájától nem nélkülözhetik a jól képzett, professzionális szakembereket, akik képesek gondoskodni a rendezvények lebonyolításának zavartalanságáról, a résztvevők biztonságáról és nyugalmáról.

A Tiszta Parti Kft folyamatos elméleti és gyakorlati képzéssel tartja fenn az ilyen jellegű biztosítási feladatban résztvevő munkatársai felkészültségét, a rendezvénybiztosítással járó speciális feladatok színvonalasabb, biztonságosabb ellátására.

biztonsági őr 2

portaszolgálat A portaszolgálat feladatai

•  ellenőrzi a személyek, ügyfelek, látogatók, dolgozók be- és kiléptetésének
jogosságát a megbízó által már bevezetett módon,

•  intézkedik látogató érkezésekor a látogatandó vezető értesítéséről, szükség
esetén a látogató felkíséréséről,

•  vezeti és naprakész állapotban tartja a szolgálati és a megbízó által már
bevezetett okmányokat,

•  megakadályozza az illetéktelen - bódult, ittas, garázda - személy(ek) objektumba történő bejutását,

•  intézkedik esemény, rendkívüli esemény, elemi kár, stb. bekövetkezésekor, azt jelenti az intézkedésre jogosult személy(ek)nek,

•  kapcsolatot tart - rádión, telefonon - a többi őrhelyen szolgálatot teljesítő személy- és vagyonőrrel (őrökkel),

•  figyelemmel kíséri az objektumból távozó dolgozókat, a ki- és beléptető rendszer használatát,

•  amennyiben a kapu előtt vagy annak közvetlen közelében olyan magatartást, cselekményt tapasztal, amely a megbízó területi és tevékenységi sérthetetlenségét veszélyezteti, a kaput becsukja és a további intézkedésre jogosult személyt, személyeket értesíti, segítséget hív,

•  szükség és technikai kiépítettség szerint működteti - indítja, zárja - a kaput,

•  a megbízó igény, illetve a rendszer kiépítettség függvényében munkaidő után kezeli a telefonközpontot,

•  tűz esetén a portaszolgálati helyiségben elhelyezett "Tűzriadó" alapján intézkedik,

•  kezeli és intézi a kulcsok kiadását - levételét (kulcsnyilvántartó vezetés),

•  regisztrálja a járművek (rendszám, idő, stb.) mozgását,

•  folyamatosan felügyelje a biztonságtechnikai berendezések műszaki állapotát, gondoskodjon -jelezze - azok szervízeléséről, javításáról,

•  ütemterv alapján készítsen felméréseket az objektum és a vagyonbiztonsági szolgálat hatékonyságáról (elfogás, intézkedés, kárérték, mentett érték, stb.),

•  különös figyelemmel kell kísérni, hogy a biztonsági szolgálat a személy és
ügyfélforgalom ellenőrzése - beléptetés - során udvarias, segítőkész magatartást tanúsítson.

•  az őrzési feladatát konkrét járőrutasítás alapján meghatározott időben - szükség szerint - és helyen látja el,

•  minden feladat és kötelezettség, melyet a megbízó és a munkáltató között létrejött szerződés tartalmaz,

portaszolgálat 2

•  az illetéktelen személyek objektum területére történő behatolásának megakadályozása,

•  személye ellen irányuló támadás elhárítása a jogos védelem keretein belül,

•  rendkívüli esemény bekövetkezésekor az intézkedési utasítás alapján eljárni,

•  járőrözési és biztonsági feladatait úgy köteles ellátni, hogy a megbízó és az
objektum napi tevékenységét ne akadályozza és mindenkor a megbízó érdekeit tartsa szem előtt,

•  az objektum belső-külső őrzése, az általános személy, jármű forgalmi rend
fenntartása,

•  az objektum tevékenységét elősegítő létesítmények - víz, gáz, elektromos
rendszerek - külső ellenőrzése, sérülés, meghibásodás esetén az azonnali
jelzés a hiba megszűntetésére,

•  a jelzőtechnikai rendszerek elhelyezésének és alkalmazásának ismerete,

•  bűncselekmény alapos gyanúja esetén a helyszín biztosításával egyidőben az intézkedésre jogosult személy értesítése,

•  tettenérés esetén segítséget hív - alkalmazott, csoportvezető, személy- és
vagyonőr társa stb. - és a további intézkedésre jogosult személy(eket) értesíti,

•  fokozott figyelemmel és körültekintéssel köteles szolgálatát ellátni, hogy egy esetleges motiváció nehogy elterelje figyelmét a konkrét bűncselekmény elkövetésétől,

•  figyelemmel kell kisérni és jelezni a bűncselekmény elkövetését elősegítő
tényezőket, külső-belső hatásokat,

•  a frekventált, őrzendő területen történő rendszertelen megjelenésével megelőzi, hogy a bűncselekményt elkövetni szándékozó személy kiszámíthassa az ellenőrzési időpontját,

•  intézkedését a jogszabályban rögzített - jogosultság - előírásának megfelelően és szakszerűen hajtsa végre,

•  járőrözése során fokozott figyelemmel kezeli és ellenőrzi a fokozott tűz és robbanásveszélyes helyeket, tevékenységet, betartva és betartatva a tűzvédelmi utasításokat.

vissza a lap tetejére

árak Irányárak a TISZTA PARTI KFT, élő erővel történő szolgáltatásaihoz:


Objektum őrzése: 500-550 Ft/ óra/fő

Pénz-és értékkísérés, szállítás:

•  Állandó (min. 10 alkalom/hó)
2000-2500 Ft/alk./fő-től + 100 Ft/km

•  Alkalmi jelleggel
3000 Ft/alk./fő-től + 100 Ft/km

Lakás hétvégi őrizete 24 órás időtartamra

• Állandó jelleggel (min. 5 alkalom/hó)
500-600 Ft/ óra/fő

• Alkalmi jelleggel: 800 Ft/ óra/fő


Rendezvénybiztosítás:

4 órát meg nem haladó rendezvénynél
•  Állandó jelleggel: 1500 Ft/óra/fő
•  Alkalmi jelleggel: 2000 Ft/óra/fő

4 órát meghaladó rendezvénynél:
•  Állandó jelleggel: 1200 Ft/ óra/fő
•  Alkalmi jelleggel: 1500 Ft/óra/fő


Személyvédelem: 3000-6000 Ft/óra/fő-től
+ 100 Ft/km

Parkoló őrzés:
450-550 Ft/ óra/fő


Kívánságra kidolgozzuk az Ön/Önök körülményeihez alkalmazott árajánlatunkat!

Az árak tájékoztató jellegűek, az ÁFA-t nem tartalmazzák!

 

vissza a lap tetejére